Jatekszabály

JÁTÉKSZABÁLYZAT
a Magyar Optikus Ipartestület 2023.09.25. és 2023.11.25. között zajló
“Láss jól, vezess biztonságosan!” közlekedésbiztonsági kampány nyereményjátékához

A Játék időtartama:

A Játék 2023. szeptember 25. napján 09 óra 00 perctől 2023. november 25. napján 23 óra 59 percig tart.

A Nyereményjáték Szervezője: 

Magyar Optikus Ipartestület (adószám: 19014599-2-41; székhely: 1054 Budapest, Podmaniczky tér 4.; a továbbiakban „Szervező”)

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A Nyereményjátékban kizárólag csak valós adatokkal, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt. 

Az alábbi kiírásnak megfelelően részt vesz a nyereményjátékban:

Látogasson el  egy látásvizsgálatra a „Láss jól, vezess biztonságosan” kampányban részt vevő optikák egyikébe, a kampány időtartama alatt, és regisztráljon az értékes nyereményekért! A kampányban résztvevő optikák listáját megtalálja a www.szeretemaszemem.hu oldalon.

Az optikában leadott regisztráció során a játékosok egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a Játékban. 

A résztvevők között összesen 31 db ajándékot sorsolunk ki, melynek tartalma: 

 • 10 fős autós vezetéstechnikai tréningen való részvétel (10db nyertest sorsolunk) Tóth Zoltán „Totti” instuktor vezetésével, meghatározott időpontban
 • 1 pár egyfókuszú Drive réteggel ellátott szemüveglencse 1db 100.000 Ft értékű Continental gumiabroncs voucher a Continental Hungaria Kft. felajánlásával
 • 1 pár Novacel egyfókuszú vagy multifokális szemüveglencse törésmutatótól függetlenül, vezetéshez is ajánlott színtelen tükröződésmentesítővel, karcmentesítővel, antisztatikus bevonattal, felületi UV védelemmel (Perfect Airlis Shock vagy Eden Zeta Airlis Shock) az Első Magyar Optikus Zrt. felajánlásával
 • 1 pár Novacel egyfókuszú 1,5 vagy multifokális 1,5 törésmutatójú átmenetes (30%-0%) fényre sötétedő Transitions SuperStyle szemüveglencse, vezetéshez is ajánlott színtelen tükröződésmentesítővel, karcmentesítővel, antisztatikus bevonattal, felületi és molekuláris UV védelemmel (Perfect 1,5 Transitions SuperStyle Airlis Shock vagy Eden Zeta 1,5 Transitions Superstyle Airlis Shock)
 • 1pár ZEISS SmartLife Progressive lencse a Zeiss felajánlásával
 • 1pár egyfókuszú vagy multifokális Drive réteggel ellátott lencse az Interoptik felajánlásával
 • 3 pár EnRoute lencse a Hoya felajánlásával
 • 1 pár Essilor Streetlife egyfókuszú szemüveglencse + Essilor ajándékcsomag (Essilor fém kulacs, Transitions bluetooth hangszóró, Eyezen bluetooth fejhallgató) az Essilor felajánlásával
 • 1 pár Essilor Streetlife multifokális szemüveglencse + Essilor ajándékcsomag (Essilor fém kulacs, Transitions bluetooth hangszóró, Eyezen bluetooth fejhallgató) az Essilor felajánlásával
 • 1 pár Essilor Varilux XR series csúcskategóriás multifokális szemüveglencse + Essilor ajándékcsomag (Essilor fém kulacs, Transitions bluetooth hangszóró, Eyezen bluetooth fejhallgató) az Essilor felajánlásával
 • 10 db közlekedésbiztonsági ajándékcsomag (egészségügyi doboz, jégkaparó, jégoldó folyadék, meglepetés) az Optrisk Kft. felajánlásával

A Játékosok többször is nevezhet különböző optikákból. Amennyiben ugyanabból az optikából egy játékos többször is jelentkezik, az optikának pontosan, szakszerűen meg kell indokolnia.

A sorsolás időpontja:
2023. november 28. napján 14:30 óra

A sorsolás a Szervező által üzemeltetett Szeretem a szemem Facebook oldalán lesz látható. A sorsolás nyilvános.

A szervező a sorsolás alkalmával 10 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja. és egyéb közteher-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a nyertest terhelik.

A nyertesek a Szeretem a szemem Facebook oldalán kerülnek kihirdetésre a sorsolás napján. Az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül a nyerteseknek jelentkezniük kell nevükkel, címükkel, telefonszámukkal abban az optikában, ahol regisztráltak a nyereményjátékra. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.


A Játékból ki vannak zárva a Magyar Optikus Ipartestület munkavállalói, alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
Amennyiben a Játékos cselekvőképességében részlegesen korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyereménye átvételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a gondnokával együtt jogosult.
A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel – így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a fotó beküldése – késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai, mechanizmusa, valamint nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező fenntartja a jogot továbbá, hogy a beküldött regisztrációkat előzetesen szűrje, és ezzel egyes Játékosokat a Játékból kizárjon. 

A Játékban való részvétellel a játékos kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy ezen feltételeknek megfelel.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja jelen Játékszabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontján alapul, a 3.§ 9. pontja szerinti adatkezelő a Magyar Optikus Ipartestület (a továbbiakban: Adatkezelő).

A Nyereményjáték lebonyolításának, a nyeremény átadásának lehetővé tétele, a Nyereményjáték promóciója a Szervező közösségi oldalain történő közzététel útján történik.


Az adatkezelés jogalapja a Játékos adatkezeléshez való hozzájárulása. Az Adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat, hogy hozzájárulásnak, vagyis akaratuk megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott kinyilvánításának tekintik a Játékosok Játékban történő részvételét. A Játékban való részvétel esetén Adatkezelő úgy tekinti, hogy a Játékosok félreérthetetlen beleegyezésüket adták a rájuk vonatkozó, a fentiekben részletezett személyes adatok kezeléséhez.
Az adatkezelés a Játékban való részvételtől kezdődik és a sorsolás lezárultáig, illetve sikeres részvétel esetén a nyeremény átadásáig tart, mely időtartam a Nyereményjáték lebonyolítása céljának megvalósulásához szükséges időtartamnak tekintendő. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát követően a kezelt adatokat megsemmisíti. A Szervező közösségi oldalain megosztott tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés azok törlése vagy zárolása iránti, az érintett Játékostól származó kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezéséig tart.

Az adatok kezelését Adatkezelő munkaszervezetében az e feladat ellátására kijelölt munkavállalók végzik, az adatok megismerésére kizárólag ezen személyek jogosultak. A Játékosoktól származó személyes adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, illetve azokat – a nyertesekre vonatkozó, jelen Játékszabályzat szerinti közzététel kivételével – nem hozzák nyilvánosságra. Adatkezelő köteles továbbá gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, illetve nyilvánosságra hozataltól.

Adatkezelő további kötelezettségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza.
A Játékosok bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, törlését vagy zárolását az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint. Kérelmeiket a Játékosok az info@moi.hu e-mail címen tehetik meg.
Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettségnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban köteles eleget tenni. A tájékoztatás ingyenes.

Az adatok helyesbítése, törlése illetve zárolása iránti kérelemnek az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt köteles eleget tenni. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja az adatokat, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely törlést kizárta. Ha az Adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a Játékossal a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Játékosok tiltakozhatnak személyes adatuk kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

A Játékosok az adataik kezelésével kapcsolatos sérelem bekövetkezése, vagy annak közvetlen fennállása esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy pert indíthatnak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://szeretemaszemem.hu/jatekszabaly oldalon keresztül érhető el.

Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A Szervező a jelen Játékszabályzat változtatásának jogát fenntartja.
Jelen nyereményjátékot a Facebook (Facebook Inc.; székhely: 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025) semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Játékosokat, hogy ha nyilvános Facebook és Instagram oldalon tartalmat vagy információt tesznek közzé, illetve ha a Szervező részére átadott adatának közzétételéhez a Játékban történő részvétellel hozzájárul, azzal bárkit – beleértve a Facebookra, Instagramra be nem jelentkezett embereket is – képessé tesz arra, hogy hozzáférjenek az adott információhoz és azt felhasználják, valamint az adott Játékoshoz társítsák (például a Játékos nevét és a róla készült fényképet).

A Játékos a Facebook, Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.

A Szervező a Facebookot és Instagramot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti.

Budapest, 2023. szeptember 25.

Magyar Optikus Ipartestület
Szervező